TUNGKOL SA GABAY NA ITO

HINDI ITO GABAY NG PARTIDO NA NAGPAPAKITA NG MGA SAGOT NG KANDIDATO DAHIL ISINUMITE ANG MGA ITO SA KANILANG SARILING SALITA.
HINDI KAMI NAG-IINDORSO NG SINUMANG KANDIDATO, PARTIDO, O TANONG SA BALOTA.

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO 101

PAGBOTO SA 2020

Isang kasalukuyang panukalang batas na ipinasa ng Lehislatura ng Nevada at nilagdaan ni Gobernador Sisolak ang nagtulak sa Nevada sa pagboto sa pamamagitan ng koreo na sistema na may mga opsyon sa pagboto nang personal para sa parating na pangkalahatang halalan 2020 dahil sa coronavirus (COVID-19) pandemic.

 

Narito ang kailangan mong malaman!

 

Sisimulang ipadala ang mga balota sa lahat ng rehistradong botante ng Nevada sa loob ng estado sa unang linggo ng Oktubre.

 

Upang kumpletuhin ang iyong balota:

  • Gumamit ng bolpen na itim o asul ang tinta
  • Punan ang isang bilog sa gilid ng mapipili mong kandidato para sa bawat posisyon
  • Hindi mo kailangang bumoto para sa bawat posisyon
  • Kung magbabago ang isip mo o magkamali ka, lagyan ng ekis ang buong linya ng orihinal mong napili, at punan ang bilog ng isa mong pipiliin

 

Tiyaking LALAGDAAN mo ang iyong balota (DAPAT tumutugma ito sa iyong lagda sa iyong form para sa pagpaparehistro ng botante) at ipadala ito sa pamamagitan ng koreo o ihulog ito sa alinmang sentro ng botohan sa inyong county sa mismong araw o bago ang Nobyembre 3, 2020. Kung buboto ka nang personal, dapat mong isauli ang iyong balota para sa koreo o lumagda ng dokumento na nagsasaad na hindi ka magtatangkang bumoto nang dalawang beses. Para sa higit pang detalye, MAG-CLICK DITO

 

Upang i-update ang iyong pagpaparehistro ng botante sa online – MAG-CLICK DITO

Binayaran at inawtorisahan ng Institusyon ng Progresibong Nevada (Institute for a Progressive Nevada).