CÁC THÍ SINH SENATE CỦA QUỐC GIA CLARKĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

April Becker

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 6

April Becker

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 6

Liz Becker

Democrat Nevada State Senate

Democrat cho Nevada State Senate District 18

April Becker

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 6

Liz Becker

Democrat Nevada State Senate

Democrat cho Nevada State Senate District 18

April Becker

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 6

Liz Becker

Democrat Nevada State Senate

Democrat cho Nevada State Senate District 18

Liz Becker

Democrat Nevada State Senate

Democrat cho Nevada State Senate District 18

Chris Brooks

Democrat Nevada State Senate

Democrat cho Nevada State Senate District 3

Chris Brooks

Democrat Nevada State Senate

Democrat cho Nevada State Senate District 3