CÁC THÍ SINH SENATE CỦA QUỐC GIA CLARKĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Joshua Dowden

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 11

Joshua Dowden

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 11

Joshua Dowden

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 11

Joshua Dowden

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 11

Tim Hagan

Libertarian Nevada State Senate

Libertarian cho Nevada State Senate District 5

Tim Hagan

Libertarian Nevada State Senate

Libertarian cho Nevada State Senate District 5

Tim Hagan

Libertarian Nevada State Senate

Libertarian cho Nevada State Senate District 5

Tim Hagan

Libertarian Nevada State Senate

Libertarian cho Nevada State Senate District 5

Scott Hammond

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 18

Scott Hammond

Republican Nevada State Senate

Republican cho Nevada State Senate District 18