CÁC THÍ SINH DỰ ĐOÁN NHÀ NƯỚC CLARKĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Barbara Altman

Republican cho Nevada State Assembly District 9

Cherlyn Arrington

Republican cho Nevada State Assembly District 21

Alexander Assefa

Democrat cho Nevada State Assembly District 42

Shea Backus

Democrat cho Nevada State Assembly District 37

Shannon Bilbray-Axelrod

Democrat cho Nevada State Assembly District 34

Ann "Annie" Black

Republican cho Nevada State Assembly District 19

Natasha Bousley

Libertarian cho Nevada State Assembly District 28

Jay Calhoun

Republican cho Nevada State Assembly District 35

Jay Thomas Carlson

Republican cho Nevada State Assembly District 34

Maggie Carlton

Democrat cho Nevada State Assembly District 14