Marilyn Kirkpatrick

Marilyn Kirkpatrick

Ảnh do các ứng cử viên hoặc ủy ban vận động của họ cung cấp.

Marilyn Kirkpatrick

Democratic cho Clark County Commission District B

Thông tin liên hệ ứng viên:

Địa chỉ email:

Số điện thoại:

Facebook:

Twitter:

Trang mạng:

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA THÍ SINH

Vui lòng chia sẻ ngắn gọn điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn để ứng cử vào văn phòng này và lý do bạn cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn cho vị trí này.

Ứng viên từ chối trả lời.

Ứng viên từ chối trả lời.

Bạn định giải quyết sự phát triển trong Quận như thế nào? Ý kiến của bạn về sự phát triển tràn ngập so với sự phát triển tràn lan, nhu cầu cơ sở hạ tầng và các vấn đề giao thông vận tải?

Ứng viên từ chối trả lời.

Bạn có kế hoạch gì để giải quyết vấn đề nhà ở giá rẻ?

Ứng viên từ chối trả lời.

Làm thế nào bạn sẽ cải thiện các nguồn lực và hỗ trợ của Quận cho những người gặp tình trạng vô gia cư?

Ứng viên từ chối trả lời.

Bạn sẽ giải quyết thế nào khi thiếu tài trợ sức khỏe tâm thần ở Tiểu bang này ở cấp Quận?

Ứng viên từ chối trả lời.

Có nên mở rộng các lựa chọn giao thông công cộng? Nếu vậy, bạn sẽ trả tiền như thế nào để mở rộng các lựa chọn giao thông công cộng?

Ứng viên từ chối trả lời.

Vào năm 2015, Cơ quan lập pháp Nevada đã phủ nhận khả năng điều chỉnh súng của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương có nên có khả năng điều tiết súng không? Nếu vậy, bạn muốn xem loại luật nào được ban hành ở cấp quận để giảm bạo lực súng?

Ứng viên từ chối trả lời.

Bạn có ủng hộ mức lương công bằng và điều kiện làm việc cho nhân viên khu vực công không?

Ứng viên từ chối trả lời.

Tags:
No Comments

Post A Comment