TUNGKOL SA GUIDE NA ITO

ITO AY ISANG NONPARTISAN GUIDE NA NAGPAPAKITA NG MGA SAGOT NG KANDIDATO SA PAGSASA NILA, SA KANILANG SARILING SALITA. HINDI KAMI NAG-ENDORSE NG ANUMANG KANDIDATO, PARTIDO O TANONG SA BALOTA.

VOTE-BY-MAIL BUMOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Sa pagpasa ng Assembly Bill 321 sa panahon ng 2021 Legislative Session, lahat ng aktibo at rehistradong botante ay awtomatikong makakatanggap ng balota sa pamamagitan ng koreo na may bayad na selyo para sa lahat ng darating na halalan, maliban kung ang isang botante ay mag-opt out. Nagagamit pa rin ng mga Uniformed, Overseas Citizens, at mga botanteng may kapansanan ang sistema ng NVEASE na naka-link dito: CLICK HERE

Paid for and authorized by Institute for a Progressive Nevada.