SINO ANG NASA BALOTA?

 

 

MAHALAGA ANG LAHAT NG KANDIDATO SA IYONG BALOTA! KADALASAN MALAKI ANG EPEKTO NG MGA NAHALAL NA OPISYAL SA ESTADO AT LOKAL SA ATING PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY. MAGLAAN NG ILANG SANDALI AT ALAMIN ANG HIGIT PA TUNGKOL SA MGA KANDIDATONG TATAKBO SA HALALAN NITONG NOBYEMBRE, AT TINGNAN KUNG PAANO ANG BAWAT BOTO SA IYONG BALOTA AY MAKAGAGAWA NG KAIBHAN. HUWAG BASTANG TUMIGIL SA ITAAS!

PANGULO NG US

Naglilingkod bilang pinuno ng estado ng Ehekutibong Sangay ng Pamahalaang Pederal ng Estados Unidos, naglilingkod bilang Punong Kumandante ng sandatahang lakas at responsable sa pagsasagawa at pagpapatupad ng mga batas na ginawa ng Kongreso

Term Limit: Walang limitasyon
Gaano kadalas Muling inihalal: Tuwing 6 na taon

KONGRESO NG US

Bumuboto sa mga pederal na batas at badyet, kabilang ang Medicaid, Medicare, Social Security, pagtatanggol ng bansa, transportasyon, at marami pa.

Term Limit: Walang limitasyon

Gaano kadalas Muling inihalal: Tuwing 2 na taon

Gobernador

Ang Gobernador ay isang inihalal na opisyal ng konstitusyon, punong kumander ng estado, at ang first ranking office ng state military forces at executive brand ng estado. Anf inihalal na kinatawan ay nagtatalaga ng mga pinuno ng departamento at mga miyembro ng mga lupon at komisyon. Ang gobernador ay may kapangyarihan din na pumirma ng mga batas sa lugar o pag-veto ng mga panukalang batas mula sa Lehislatura ng Estado ng Nevada. 

Term Limit: 2 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon. 

LT Gobernador

Ang Lieutenant Gobernador ay isang inihalal na opisyal ng konstitusyon, ang second ranking office ng executive branch at ang first officer in line na humalili sa Gobernador ng Nevador. Ang lieutenant gobernador ay miyembro din ng gabinete ng gobernador at nagsisilbing Pangulo ng Senado ng Estado ng Nevada, kung saan ang lieutenant gobernador ay maaaring bumoto ng mga tie-breaking na boto. 

Term Limit: 2 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

Secretary Of State

Ang Secretary of State ay isang opisyal ng konstitusyon, ang third ranking officer ng pamahalaan ng estado ng Nevada, at gumaganap bilang official record keeper ng estado ng Nevada. Kinokontrol din ng elected official na ito ang mga halalan at pinapanatili ang mga business record para sa buong estado. 

Term Limit: 2 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

Attorney General

Ang Attorney General ng Nevada ay isang constitutional officer at ang fourth ranking officer ng estado ng Nevada. Ang attorney general ay punong opisyal ng pagpapatupad ng batas ng estado para sa estado ng Nevada. Kinakatawan niya ang mga tao ng Nevada sa mga usaping sibil at kriminal bago ang paglilitis, apela, at ang mga kataastaasang hukuman ng Nevada at ng Estados Unidos. Ang attorney general ay nagsisilbi rin bilang legal na tagapayo sa mga opisyal ng estado at, na may ilang mga pagbubukod, sa mga ahensya ng estado, mga lupon at mga komisyon.
Term Limit: 2 Termino
Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

Treasurer

Ang treasurer ay isang constitutional officer at responsable sa pagpapanatili ng mga pondo ng estado sa pamamagitan ng pamumuhunan at pagpapanatili ng badyet ng estado. Ang pangunahing tungkulin ng departamento at mag-invest ng mga pondo ng estado, pamamahala ng college savings plans, pananatilihin ang mga talaan ng hindi na claim na ari-arian at upang matiyak na ang pera ay binabayaran ng estado kung kinakailangan at sapat na mga talaan ay pinananatili. 

Term Limit: 2 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

Controller

Ang controller ng Estado ng Nevada ay ang chief fisal officer ng pamahalaan ng Nevada. Ang controller ay responsable para sa pangangasiwa sa sistema ng accounting ng estado, pagpaparehistro ng mga vendor, pagaayos ng lahat ng mga claims laban sa estado, ay pagkolekta ng mga utang sa estado. 

Term Limit: 2 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

State Senate

Ang State Senate ng Estado ang bumubuo sa upper na sangay ng lehislatura ng pamahalaan ng estado ng Nevada, kasama ang State Assemble, at nagtatrabaho kasama ng gobernador ng Nevada upang lumikha ng mga batas at magtatag ng badyet ng estado. Kasama sa pambatasan na awtoridad at mga responsibilidad ng State Senate ng Nevada ang pagpasa ng mga panukulang batas sa mga usapin sa patakarang pampubliko, pagtatakda ng mga antas para sa paggasta ng estado, pagtataas at pagbaba ng mga buwis, at pagboto upang panindigan o i-override ang mga veto ng gubernatorial. Nagpupulong ang State Senate ng Nevada sa state capitol complex sa Carson City, Nevada. 

Term Limit: 3 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

State assembly

Binubuo ng State Assembly ang lower legislative brand ng pamahalaan ng estado ng Nevada at nagtatrabaho kasama ng gobernador ng Nevada upang lumikha ng mga batas at magtatag ng badyet ng estado. Kasama sa pambatasan na awtoridad at mga responsibilidad ng Nevada State Assembly ang pagpasa ng mga panukalang batas sa mga usapin sa pampublikong patakaran, pagtatakda ng mga antas para sa spending ng estado, pagtataas at pagbaba ng mga buwis, at pagboto upang panindigan o i-override ang mga veto ng gubernatorial. Ang State Assembly ay nagtutulungan at parehong bahagi ng lehislatura ng estado. Nagpupulong din ang Nevada State Assembly sa state complex sa Carson City, Nevada.
Term Limit: 6 Termino
Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

State Board of Education

Binubuo ng State Assembly ang lower legislative brand ng pamahalaan ng estado ng Nevada at nagtatrabaho kasama ng gobernador ng Nevada upang lumikha ng mga batas at magtatag ng badyet ng estado. Kasama sa pambatasan na awtoridad at mga responsibilidad ng Nevada State Assembly ang pagpasa ng mga panukalang batas sa mga usapin sa pampublikong patakaran, pagtatakda ng mga antas para sa spending ng estado, pagtataas at pagbaba ng mga buwis, at pagboto upang panindigan o i-override ang mga veto ng gubernatorial. Ang State Assembly ay nagtutulungan at parehong bahagi ng lehislatura ng estado. Nagpupulong din ang Nevada State Assembly sa state complex sa Carson City, Nevada.
Term Limit: 6 Termino
Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

Mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan

Ang mga board of trustees ng paaralan ay pinipili ng publiko upang isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at i-convert ang mga ito sa isang pananaw, mga patakaran at mga layunin na sumusuporta sa tagumpay ng mag-aaral. Ang mga responsibilidad na ito ay mahalaga sa tungkulin ng lokal na distrito ng paaralan at maaari lamang magawa sa pamamagitan ng paghalal ng mga opisyal para gawin ang trabahong ito. 

Term Limit: 3 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon.

KOMISYON NG COUNTY

Namamahala sa mga lokal na serbisyo kabilang ang mga park, pulisya at kaligtasan ng publiko, pampublikong transportasyon, tubog, zoning/ pag-unlad, mga daanan, at iba pang mga isyu. Pinangangasiwaan nila ang mga badyet at naglalaan ng pagpopondo para sa dose-dosenang magkahiwalay at natatanging mga tungkulin sa negosyo, gayundin ang pamamamahala sa mga opisina ng assessor, klerk ng county, treasurer, pampublikong administrator at sheriff. 

Term Limit: 12 Termino 

Gaano kadalas muling ihalala: Bawat 4 na taon. 

HUDISYAL

Ang Hudikatura ng Nevada ay ang sangay ng hudikatura ng Pamahalaan ng Nevada, na responsable sa paglalapat ng Konstitusyon at batas ng Nevada. Binubuo ito ng Supreme Court, Court of Appeals, district court, justice court, at municipal court. Ang Korte Suprema ang nangangasiwa sa pangangasiwa ng hudikatura.
Termino: Walang Limitasyon
Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 6 na taon

Korte Suprema ng Nevada

Ang Korte Suprema ay ang pinakamataas na hukuman ng estado at ang pangunahing responsibilidad nito ay ang pag repaso at paghatol sa mga apela mula sa mga kaso ng District Court. Ang hukuman ay hindi nagsasagawa ng mga paglilitis sa paghahanap ng katotohanan; sa halip, tinutuloy ng mga mahistrado kung may mga pagkakamaling legal o pamamaraan sa panahon ng kaso. Maaaring pagtibayin, baguhin o baligtarin ng Korte ang paghatol o utos na inapela.
Termino: Walang Limitasyon
Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 6 na taon

Justice of the Peace

Ang mga Hukuman ng Hustiya ng Nevada ay mga limitadong hukuman sa hurisdiksyon na humahawak sa mga usapain na nakadetalye sa Mga Binagong Batas ng Nevada. Bilang karagdagan, ang Justice Courts ang namumuno sa hindi traffic misdemeanor, maliliit na claim, summary eviction, pansamantalang proteksyon, at mga kaso sa trapiko.
Termino: Walang Limitasyon
Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 6 na taon

Municipal Court

Ang Nevada ay mayroong 17 municipal court na pinamumunuan ng 30 munisipal na hukom kung saan 8 sa kanila ay nagsisilbi rin bilang mga mahistrado ng kapayapaan. Pinangangasiwaan ng Justice Courts ang misdemeanor crime at traffic matters, small claims dispute, evictions at iba pang civil matters na mas mababa sa $15,000.
Termino: Walang limitasyon
Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 6 na taon.

District Attorney

Ang District Attorney ay isang halal na opisyal na responsable sa pag uusig sa mga krimen na nangyayari sa loob ng kanilang jurisdiction. Ang mga District Attorney ay maaaring ihalala ng isang county o ibang itinalagang distrito. Ang mga opisyal ng county na ito ay may kapangyarihang magsagawa ng pagsisiyasat ng grand jury, magpasya kung uusigin ang isang nagkasala, at mag-alok ng plea bargain.
Termino: Walang Limitasyon
Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 4 na taon

City Council

Ang City Council ng Lungsod ng Las Vegas ay ang pangunahing lehislatibong katawan ng lungsod. Ang katawan na ito ay may pananagutan sa pagpapatibay ng badyet ng lungsod, pag-apruba sa mga hinirang ng alkalde, pagpapataw ng mga buwis, at paggawa o pag-amyenda ng mga batas, patakaran, at ordinansa ng lungsod. Ang konseho ng lungsod ay binubuo ng pitong miyembro, kabilang ang alkalde. Habang ang alkalde ay inihalal sa kabuuan, ang iba pang anim na miyembro ay inihalal ng anim na distrito ng lungsod. 

Termino: 3 Termino

Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 4 na taon

Mayor

The mayor oversees the local government, or a body or group known as the city council. The duties of city mayors can include developing a budget, enforcing the laws, holding public meetings, managing city business, and proposing new policies.

Term Limit: 3 terms

How Often Re-elected: Every 4 years

Sheriff

Ang Seksyon ng Sibil na Proseso ng Sheriff ay binubuo ng mga Deputies na mga full time na opisyal ng kapayapaan na kinomisyon ng Sheriff ng Clark County. Ang Opisina ng Sheriff Civil Process Section ay gumaganap bilang isang mensahero ng mga Korte sa lahat ng usaping sibil. Anumang bagay na hindi isang gawaing kriminal ay isang gawaing sibil. Siya ay gumaganap ng isang tungkulin na katulad ng isang hepe ng pulisya sa isang departamento ng munisipyo, na namamahala sa isang departamento na namamahala sa pagprotekta sa mga tao at ari-arian at pagpapanatili ng kaayusan. 

Termino: Walang Limitasyon 

Gaano Kadalas Muling Inihalal: Bawat 4 na taon

Assessor

Binibigyang halaga ng Assessor ang lahat ng ari-arian na napasailalim sa pagbubuwis. Ang Assessor ay inaatasan ng batas ng Nevada na tulasin, ilista at bigyang halaga ang lahat ng ari-arian sa loob ng County. Ang ari-arian ay tinatasa sa 35% ng kasalukuyang tinatayang halaga nito. 

Term Limit: Walang Limitasyon 

Gaano Kadalas Muling Ihalala: Bawat Apat na Taon

Clark County City Clerk

Ang Opisina ng City Clerk ay nageexists upang matiyak anf integridad ng pamamahala ng munisipyo sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga proseso ng elektoral, lehislatibo, at pag-iingat ng talaan, Binubuo ang departamento ng tatlong pangunahing mga dibisyon ng serbisyo: Mga Serbisyo sa Archive at Records; Mga Serbisyo ng Konseho at Komisyon; at Mga Eleksyon at Serbisyong Administratibo.

Clark County City Manager

A city manager oversees the day-to-day municipal operations and implements the city council’s policy and legislative initiatives.

Term Limit: 3 terms

How Often Re-elected: Every 4 years

Tagapamahala ng Lungsod

Ang isang tagapamahala ng lungsod ang nangangasiwa sa pang-araw araw na operasyon ng munisipyo at nagpapatupad ng patakaran ng konseho ng lungsod at mga hakbangin sa pambatasan. 

Term Limit: 3 Termino 

Gaano Kadalas Muling Ihalala: Bawat Apat na Taon

Washoe County Public Administrator

Isang inihalal na Opisyal na pinagkatiwalaan mangasiwa sa pangangasiwa ng mga ari-arian ng mga taong pumanaw sa Washoe County na walang kwalipikadong tao na gustong o may kakayahang pangasiwaan. 

Term Limit: Walang Limitasyon 

Gaano Kadalas Muling Ihalala: Bawat Apat na Taon

konstable

Ang mga Konstable ay mga Peace Officers sa buong estado, konstitusyonal, at inihalal ng publiko sa ilalim ng mga batas ng Estado. Ang mga Konstable ay isang malaking bahagi sa komunidad ng pagpapatupad ng batas na kasangkot sa paghahatid ng hustisya. Ang mga Konstables ay inihalal sa loob ng apat na taon. Sila ay nagtrtrabaho sa isang fee plus mileage na no expense sa mga nagbabayad ng buwis.

City of Reno City Attorney

Pinangasiwaan ng City Attorney’s Office ang lahat ng legal na aspeto ng lungsod mula sa pagbabalangkas ng mga ordinansa at legal na opinyon hanggang sa pangangasiwa ng espisyal na tagapayo at pag-uusig ng mga paglabag kabilang ang mga DUI, mga pagkakasala sa droga, karahasan sa tahanan at mga paglabag sa trapiko na nagaganap sa loob ng mga limitasyon ng lungsod.

Term Limit: Walang limitasyon

Gaano Kadalas Muling Ihalala: Bawat Apat na Taon

Disclaimer: Maraming mga opisina na nakahanda para sa halalan sa buong estado at gusto naming tiyaking alam mo kung ano ang bawat opisina at kung ano ang ginagawa nito. Para sa mga tanong ng kandidato, magiging napakahirap para sa amin na subaybayan ang bawat solong opisina na lampas sa mga antas ng komisyon ng county at klerk/registrar sa bawat county at lungsod. Ang dagdag na puhunan sa oras sa paggawa nito ay hahadlang sa amin na ilabas ang aming gabay sa botante sa tamang oras para matingnan ito ng publiko sa isang napapanahong paraan bago ang 2022 Primary Election. Umaasa kami na may dagdag na kapasidad sa hinaharap ay bababa pa kami sa balota, dahil lagi naming layunin na patuloy na palawakin habang kami ay lumalaki at sumusulong!

Binayaran at inawtorisahan ng Institusyon ng Progresibong Nevada (Institute for a Progressive Nevada).