SINO ANG NASA BALOTA?

MAHALAGA ANG LAHAT NG KANDIDATO SA IYONG BALOTA! KADALASAN MALAKI ANG EPEKTO NG MGA NAHALAL NA OPISYAL SA ESTADO AT LOKAL SA ATING PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY. MAGLAAN NG ILANG SANDALI AT ALAMIN ANG HIGIT PA TUNGKOL SA MGA KANDIDATONG TATAKBO SA HALALAN NITONG NOBYEMBRE, AT TINGNAN KUNG PAANO ANG BAWAT BOTO SA IYONG BALOTA AY MAKAGAGAWA NG KAIBHAN. HUWAG BASTANG TUMIGIL SA ITAAS!

PANGULO NG US

Naglilingkod bilang pinuno ng estado ng Ehekutibong Sangay ng Pamahalaang Pederal ng Estados Unidos, naglilingkod bilang Punong Kumandante ng sandatahang lakas at responsable sa pagsasagawa at pagpapatupad ng mga batas na ginawa ng Kongreso

KONGRESO NG US

Bumuboto sa mga pederal na batas at badyet, kabilang ang Medicaid, Medicare, Social Security, pagtatanggol ng bansa, transportasyon, at marami pa.

SENADO NG ESTADO AT KAPULUNGAN

Bumuboto sa mga batas ng estado at nagtatakda ng mga prayoridad sa badyet ng estado. Kabilang sa mga isyu ang pagpopondo ng mga paraalan at daan, hustisya para sa krimen, patakaran sa pagboto, buwis, at marami pa.

KOMISYON NG COUNTY

Nangangasiwa ng mga lokal na serbisyo at parke, pulisya at pampublikong kaligtasan, sistema sa bus, patubig, pagsosona/pagpapaunlad, kalsada, at iba pang mga isyu.

HUDISYAL

Pinagangasiwaan ng mga hukom ang mga paglilitis at paghahabla na pangkriminal, pampamilya, at sibil.

EDUKASYON

Kabilang sa mga kandidato ng edukasyon ang mga Regent, na nagtatakda ng mga patakaran at nag-aapruba ng mga badyet para sa pampublikong sistema ng mataas na edukasyon ng estado, Mga Katiwala sa Pandistritong Paaralan na namamahala sa mga K-12 na paaralan, at ang Lupon ng Edukasyon, na nagdidisenyo ng mga patakaran at regulasyon at nakikipagtulungan sa mga komunidad upang itaguyod ang tagumpay ng estudyante sa estado

Binayaran at inawtorisahan ng Institusyon ng Progresibong Nevada (Institute for a Progressive Nevada).