VỀ HƯỚNG DẪN NÀY

ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN KHÔNG ĐẢNG PHÁI TRÌNH BÀY CÁC CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN DO HỌ GỬI ĐẾN, BẰNG CHÍNH NGÔN TỪ CỦA HỌ.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỨNG THỰC BẤT KỲ ỨNG CỬ VIÊN, ĐẢNG PHÁI, HOẶC CÁC CÂU HỎI NÀO TRÊN LÁ PHIẾU.

BỎ PHIẾU BẰNG THƯ

Với việc thông qua Dự luật 321 của Quốc hội trong Kỳ họp lập pháp năm 2021, tất cả các cử tri có hoạt động hay đã đăng ký, sẽ tự động nhận được lá phiếu qua đường bưu điện với bưu phí trả trước cho tất cả các cuộc bầu cử sắp tới, trừ khi cử tri chọn không tham gia. 

Các công dân không được thông báo, đang ở nước ngoài hay cử tri khuyết tật vẫn có thể sử dụng hệ thống NVEASE, đường dẫn tại đây.

Paid for and authorized by Institute for a Progressive Nevada.