THÍ SINH GIÁO DỤC


ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Joseph Arrascada

University Board of Regents

Joseph Arrascada

University Board of Regents

Joseph Arrascada

University Board of Regents

Joseph Arrascada

University Board of Regents

Patrick Boylan

Regent, State University

Patrick Boylan

Regent, State University

Patrick Boylan

Regent, State University

Patrick Boylan

Regent, State University

Byron Brooks

Regent, State University

Lola Brooks

Trustee, Clark County School District