CÁC THÍ SINH VĂN PHÒNG


ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

 

Stavros Anthony

Republican for Clark County Commission District C

 

 

Stavros Anthony

Republican for Clark County Commission District C

 

 

Stavros Anthony

Republican for Clark County Commission District C

 

 

Stavros Anthony

Republican for Clark County Commission District C

 

 

Marilyn Kirkpatrick

Democratic for Clark County Commission District B

 

 

Marilyn Kirkpatrick

Democratic for Clark County Commission District B

 

 

Marilyn Kirkpatrick

Democratic for Clark County Commission District B

 

 

Marilyn Kirkpatrick

Democratic for Clark County Commission District B

 

 

Warren Markowitz

IAP for Clark County Commission District B

 

 

Warren Markowitz

IAP for Clark County Commission District B