CÁC THÍ SINH HỘI THẢO CỦA NHÀ NƯỚC WASHOE

ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN NONPARTISAN CÓ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI CHO THÍ SINH
NHƯ HỌ ĐÃ NỘP, TRONG LỜI RIÊNG CỦA HỌ.
CHÚNG TÔI KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CỦA THÍ SINH, BÊN, HOẶC BÓNG ĐÁ.
HÌNH ẢNH DO THÍ SINH HOẶC BAN CHIẾN DỊCH CỦA HỌ CUNG CẤP.

Teresa Benitez-Thompson

Nevada State Assembly District 27 

 

Philip "PK" O'Neill

Nevada State Assembly District 40 

 

Jill Dickman

Nevada State Assembly District 31 

 

Randy Hoff

Nevada State Assembly District 30 

 

Barb Hawn

Nevada State Assembly District 27 

 

Vance Alm

Nevada State Assembly District 26 

 

Lisa Krasner

Nevada State Assembly District 26 

 

Jill Tolles

Nevada State Assembly District 25 

 

Sarah Peters

Nevada State Assembly District 24 

 

Deborah Chang

Nevada State Assembly District 39